تیم تحلیلگران شرکت آماری اطمینان شرق


تيم کاري شرکت آماري اطمينان شرق در زمينه ahp :

  مژگان نورافشان

  تحليلگر خبره نرم افزار اکسپرت چويس

  کارشناس ارشد رشته آمار اقتصادي-اجتماعي،دانشگاه فردوسي مشهد

  حديثه دهقان نيري

  هماهنگي و پاسخگويي به تماس ها و ايميلها

  کارشناس رشته علوم کامپيوتر از دانشگاه پيام نور

  سيد مجتبي فرشچي

  مديريت شرکت داده پردازي آماري اطمينان شرق

  کارشناس ارشد رشته آمار کاربردي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران