نمونه تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده

محقق و دانشجوی گرامی، آنچه که ملاحظه می نمایید تنها نمونه ای از تحلیل سلسله مراتبی انجام شده توسط این مرکز است که تنها به دلیل وجود نمونه ای از کار روی وب سایت قرار گرفته است و به دلیل حفظ امانت داری بخشهایی از آن حذف شده است (با علامت ***** نشان داده شده است).

بدیهی است تحلیل های اصلی انجام شده توسط این مجموعه جامع و کامل بوده و تمام نیازهای شما را در پایان نامه و یا گزارش پروژه برآورده خواهد ساخت.

برای مطالعه راحت تر این نمونه تحلیل ahp در نرم افزار Word می توانید آنرا از لینک   دانلود نمونه تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس    دانلود نمایید.

۱- مقدمه

پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله با استفاده روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون فرضیات و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد(**** ، ۱۳۹۰).

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه های مقایسه زوجی پرداخته می شود در ابتدا نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی بررسی می گردد و پس از تحلیل کلیه پرسشنامه های مقایسه زوجی، رتبه بندی نهایی گزینه ها و معیارها بدست می آید.

۲- تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند معیاره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید(ایزد بخش و همکاران، ۱۳۸۸). فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن می‌پردازد (**** ، ۱۳۸۰).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فراهم ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم گیری کار تحلیل را شروع می کند. در سطح صفر هدف تصمیم گیری قرار می گیرد و در سطح اول شاخص ها(معیارها) و در سطح دوم نیز گزینه ها جهت اولویت بندی قرار دارند که ممکن است با توجه به نوع مساله تعداد سطوح معیارهای اصلی و فرعی بیشتر باشد( *** ، ۱۳۸۷).

ساختار سلسله مراتبی شامل چهار سطح می باشد که سطح اول را هدف و سطح دوم را معیارهای اصلی، سطح سوم را معیارهای فرعی و سطح چهارم گزینه ها تشکیل داده اند. که از روش AHP برای تعیین اوزان معیارها و گزینه ها استفاده می شود.

در روش AHP مقایسه زوجی بین هر کدام از سطوح معیارها انجام می گیرد و به کمک نرم افزار Expert choice پرسشنامه های مقایسه زوجی تحلیل و نرخ ناسازگاری آنها تعیین می شود. چنانچه نرخ سازگاری کمتر از ****  باشد مقایسه های زوجی انجام گرفته شده قابل قبول می باشد.

جدول شاخص ها

ردیف شاخص ها نماد
۱ مدیریت شهری X1
۲ کسب و کار X2
۳ نیروی انسانی X3
۴ حمل و نقل X4
۵ انرژی X5

جدول زیر شاخص ها

ردیف زیر شاخص ها نماد
۱ گردشگری Xi1
۲ کالبدی زیرساختی Xi2
۳ بهداشت و درمان Xi3
۴ آموزشی و فرهنگی Xi4
۵ خدمات شهری Xi5
۶ خدمات صنفی تولیدی Xi6

۳- تحلیل پرسشنامه های ای اچ پی

در تحلیل کلیه پرسشنامه ها به این صورت عمل می شود که ابتدا نرخ ناسازگاری کلیه مقایسات زوجی محاسبه می گردد و از بین کلیه پرسشنامه ها، آنهایی جهت رتبه بندی معیارها استفاده می شود   ********* **** *** *** ** * است. در ادامه ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی و فرعی آورده شده است.

جدول۴-۱: مقایسه زوجی معیارها اصلی

جدول مقایسه زوجی معیارهای اصلی – AHP

منبع: خروجی نرم فزار Expert choice

پس از ساخت مدل در برنامه Expert Choice و ورود ماتریس‌های مقایسات زوجی، وزن معیارها بدست آمد. اولویت‌بندی ۵ شاخص از نظر افراد نمونه به کمک نرم‌افزار Expert Choice نشان داده شده است.

نمودار بررسی الویت‌بندی شاخص های اصلی- ahp

نمودار ۴- ۱- بررسی الویت‌بندی شاخص های اصلی

همچنانکه در جدول زیر نیز دیده می‌شود، شاخص کسب و کار با وزن نسبی ۲۹۹/۰ بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین ۵ شاخص بیشترین تاثیر را دارد. شاخص مدیریت شهری و نیروی انسانی به ترتیب با وزن نسبی ۲۷۹/۰ و ۲۲۲/۰ در اولویت بعدی قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  *** بدست آمده است که چون **** ، سازگاری ***  *** ** می‌باشد.

جدول ۴-۲ اولویت‌بندی شاخص‌ها اصلی

ردیف شاخص‌ها وزن اولویت
۱ مدیریت شهری  ***** ۲
۲ کسب و کار  ***** ۱
۳ نیروی انسانی  ***** ۳
۴ حمل و نقل  ***** ۵
۵ انرژی  ***** ۴

جدول۴-۳: مقایسه زوجی زیر معیارهای مدیریت شهری

 مقایسه زوجی زیر معیارها مدیریت شهری

منبع: خروجی نرم فزار Expert choice

پس از ساخت مدل در برنامه Expert Choice و ورود ماتریس‌های مقایسات زوجی، وزن معیارها بدست آمد. اولویت‌بندی ۶ شاخص از نظر افراد نمونه به کمک نرم‌افزار Expert Choice نشان داده شده است.

بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای مدیریت شهری
بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای مدیریت شهری

نمودار ۴- ۲- بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای مدیریت شهری

همچنانکه در جدول زیر نیز دیده می‌شود، شاخص کالبدی زیرساختی با وزن نسبی ۳۳۴/۰ بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین ۶ شاخص بیشترین تاثیر را دارد. شاخص گردشگری و بهداشت و درمان به ترتیب با وزن نسبی ۲۲۸/۰ و ۱۳۲/۰ در اولویت بعدی قرار دارد. نرخ ناسازگاری ** ** * ** * * است، سازگاری *** ** ** * * می‌باشد.

جدول ۴-۴ اولویت‌بندی زیر معیارها مدیریت شهری

ردیف شاخص‌ها وزن اولویت
۱ گردشگری  ***** ۲
۲ کالبدی زیرساختی  ***** ۱
۳ بهداشت و درمان  ***** ۳
۴ آموزشی و فرهنگی ۰.۱۰۶  *****
۵ خدمات شهری ۰.۱۱۵  *****
خدمات صنفی تولیدی ۰.۰۸۴  *****

جدول۴-۵: مقایسه زوجی زیر معیارهای کسب و کار

مقایسه زوجی زیر معیارهای کسب و کار

منبع: خروجی نرم فزار Expert choice

پس از ساخت مدل در برنامه Expert Choice و ورود ماتریس‌های مقایسات زوجی، وزن معیارها بدست آمد. اولویت‌بندی ۶ شاخص از نظر افراد نمونه به کمک نرم‌افزار Expert Choice نشان داده شده است.

نمودار ۴- ۳- بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای کسب و کار

همچنانکه در جدول زیر نیز دیده می‌شود، شاخص کالبدی زیرساختی با وزن نسبی ۳۰۱/۰ بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین ۶ شاخص بیشترین تاثیر را دارد. شاخص گردشگری و بهداشت و درمان به ترتیب با وزن نسبی ۲۷۴/۰ و ۱۱۵/۰ در اولویت بعدی قرار دارد. نرخ ** ** * * * ** * ** *  ** * *** * می‌باشد.

جدول ۴-۶ اولویت‌بندی زیر معیارهای کسب و کار

ردیف شاخص‌ها وزن اولویت
۱ گردشگری  ***** ۲
۲ کالبدی زیرساختی  ***** ۱
۳ بهداشت و درمان  ***** ۳
۴ آموزشی و فرهنگی ۰.۱۰۲  *****
۵ خدمات شهری ۰.۱۰۳  *****
۶ خدمات صنفی تولیدی ۰.۱۰۵  *****

جدول۴-۷: مقایسه زوجی زیر معیارهای نیروی انسانی

مقایسه زوجی زیر معیارهای نیروی انسانی

منبع: خروجی نرم فزار Expert choice

پس از ساخت مدل در برنامه Expert Choice و ورود ماتریس‌های مقایسات زوجی، وزن معیارها بدست آمد. اولویت‌بندی ۶ شاخص از نظر افراد نمونه به کمک نرم‌افزار Expert Choice نشان داده شده است.

بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای نیروی انسانی

نمودار ۴- ۴- بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای نیروی انسانی

همچنانکه در جدول زیر نیز دیده می‌شود، شاخص گردشگری با وزن نسبی ۲۴۰/۰ بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین ۶ شاخص بیشترین تاثیر را دارد. شاخص کالبدی زیرساختی و آموزشی و فرهنگی به ترتیب با وزن نسبی ۲۰۷/۰ و ۱۷۴/۰ در اولویت بعدی قرار دارد. *** ***

جدول ۴-۷ اولویت‌بندی زیر معیارهای نیروی انسانی

ردیف شاخص‌ها وزن اولویت
۱ گردشگری ۰.۲۴۰  *****
۲ کالبدی زیرساختی ۰.۲۰۷  *****
۳ بهداشت و درمان ۰.۱۶۸  *****
۴ آموزشی و فرهنگی  ***** ۳
۵ خدمات شهری  ***** ۶
۶ خدمات صنفی تولیدی  ***** ۵

جدول۴-۷: مقایسه زوجی زیر معیارهای حمل و نقل

مقایسه زوجی زیر معیارهای حمل و نقل

منبع: خروجی نرم فزار Expert choice

پس از ساخت مدل در برنامه Expert Choice و ورود ماتریس‌های مقایسات زوجی، وزن معیارها بدست آمد. اولویت‌بندی ۶ شاخص از نظر افراد نمونه به کمک نرم‌افزار Expert Choice نشان داده شده است.

بررسی الویت‌بندی زیر معیارها حمل و نقل

نمودار ۴- ۵- بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای حمل و نقل

همچنانکه در جدول زیر نیز دیده می‌شود، شاخص کالبدی زیرساختی با وزن نسبی ۳۴۱/۰ بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین ۶ شاخص بیشترین تاثیر را دارد. شاخص گردشگری و بهداشت و درمان به ترتیب با وزن نسبی ۲۸۳/۰ و ۱۰۰/۰ در اولویت بعدی قرار دارد * * * * * * * * ** *

جدول ۴-۸ اولویت‌بندی زیر معیارهای حمل و نقل

ردیف شاخص‌ها وزن اولویت
۱ گردشگری  ***** ۲
۲ کالبدی زیرساختی  ***** ۱
۳ بهداشت و درمان  ***** ۳
۴ آموزشی و فرهنگی ۰.۰۹۲  *****
۵ خدمات شهری ۰.۰۹۸  *****
۶ خدمات صنفی تولیدی ۰.۰۸۶  *****

جدول۴-۹: مقایسه زوجی زیر معیارهای انرژی

مقایسه زوجی زیر معیارهای انرژی

منبع: خروجی نرم فزار Expert choice

پس از ساخت مدل در برنامه Expert Choice و ورود ماتریس‌های مقایسات زوجی، وزن معیارها بدست آمد. اولویت‌بندی ۶ شاخص از نظر افراد نمونه به کمک نرم‌افزار Expert Choice نشان داده شده است.

بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای انرژی

نمودار ۴- ۶- بررسی الویت‌بندی زیر معیارهای انرژی

همچنانکه در جدول زیر نیز دیده می‌شود، شاخص کالبدی زیرساختی با وزن نسبی ۳۱۷/۰ بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین ۶ شاخص بیشترین تاثیر را دارد. شاخص گردشگری و اموزشی و فرهنگی به ترتیب با وزن نسبی ۲۴۴/۰ و ۱۱۹/۰ در اولویت بعدی قرار دارد.  * ** * *  * * * *** * *

جدول ۴-۱۰اولویت‌بندی زیر معیارهای حمل و نقل

ردیف شاخص‌ها وزن اولویت
۱ گردشگری ۰.۲۴۴  *****
۲ کالبدی زیرساختی ۰.۳۱۷  *****
۳ بهداشت و درمان  ***** ۳
۴ آموزشی و فرهنگی  ***** ۵
۵ خدمات شهری  ***** ۴
۶ خدمات صنفی تولیدی ۰.۱۰۴ ۶

بررسی تحلیل حساسیت نهایی

نمودار ۴- ۷- بررسی تحلیل حساسیت نهایی

همچنانکه در نمودار بالا نیز دیده می‌شود، شاخص کالبدی زیرساختی بخش کسب و کار  ** * **  * بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین * ** * *  * * * *  * . شاخص کالبدی زیرساختی بخش مدیریت شهری و شاخص گردشگری بخش کسب و کار ** * *  ** ** * . نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  * * * * ** ****  * *** * * می‌باشد.

محاسبه اولویت‌ها

اکنون به سادگی با استفاده از * * * *** ***  شاخص را انتخاب می‌کنیم.

امتیاز هر شاخص = مجموع حاصلضرب *** *** * ****    **  اولویت آن معیار

جدول الویت بندی نهایی نرمال شده

مدیریت شهری کسب و کار نیروی انسانی حمل و نقل انرژی
گردشگری ۰.۲۲۸ ۰.۲۷۴ ۰.۲۴ ۰.۲۸۳ ۰.۲۴۴
کالبدی زیرساختی ۰.۳۳۴   ****   ****   **** ۰.۳۱۷
بهداشت و درمان   ****   ****   ****   **** ۰.۱۱۵
آموزشی و فرهنگی   **** **** **** **** ۰.۱۱۹
خدمات شهری ۰.۱۱۵ **** **** **** **** ۰.۱۰۱
خدمات صنفی تولیدی ۰.۰۸۴ ۰.۱۰۵ ۰.۱۰۶ ۰.۰۸۶ ۰.۱۰۴
  **** امتیاز شاخص الویت
گردشگری .۲۵ **** ****
کالبدی زیرساختی .۳۰ **** ****
بهداشت و درمان .۱۳ **** ****
آموزشی و فرهنگی   **** ****
خدمات شهری   **** ۵
خدمات صنفی تولیدی   **** ۶

۴- منابع استفاده شده

******

******

******

******

محقق و دانشجوی گرامی، آنچه که ملاحظه می نمایید تنها نمونه ای از تحلیل سلسله مراتبی انجام شده توسط این مرکز است که تنها به دلیل وجود نمونه ای از کار روی وب سایت قرار گرفته است و به دلیل حفظ امانت داری بخشهایی از آن حذف شده است (با علامت ***** نشان داده شده است).

می توانید نمونه تحلیل فوق را در نرم افزار Word از لینک   دانلود نمونه تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس    دانلود نمایید.

۵/۵ - (۷ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر دانش پژوهان را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آمار, گرایش اقتصادی-اجتماعی از شهید بهشتی تهران هستم. اعتقاد دارم آمار یک ابزار بسیار مهم در دست یک مدیر توانمند برای تصمیم گیری است. مایلیم خدماتی با کیفیت در زمینه تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice به محققان سراسر کشور ارائه نماییم.

نوشته های مشابه

‫۱۱ دیدگاه ها

  1. سلام. هزینه تحلیل های سلسله مراتبی وابستگی زیادی دارد به تعداد مقایسات زوجی که در پرسشنامه است و همچنین به حجم نمونه. حدودا طی زمان چهار پنج روز قابل انجام است. بهترین کار این است که یک تلگرام به ما بزنید و پرسشنامه تان را بفرستید، تا ظرف یک روز کاری قیمت و زمان را به شما اعلام کنیم. اگر موافق قیمت بودید تحلیل شروع می شود.

 1. سلام. وقت بخیر . من سوالی داشتم. در پایان نامه مثلا اگر جامعه آماری خبرگان من ۲۰ نفر بوده بشاه. آیا رفرنسی وجود داره که مشخص کنه میزان جامعه آماری در روش ahp رو ؟
  اینکه وقتی پرسش شوندگان خبره هستند ۲۰ کافی است یا نه؟
  من شنیدم توماس ساعتی یه چنین جمله ای داره اگر بفرمایین از کجا رفرنس بدم ممنون میشم.

  1. سلام. من هم طی این مدت هنوز رفرنس مشخصی را که بگوید چند خبره مورد سوال قرار بگیرند ندیدم.
   در اصل شما باید خبره ترین افراد اون موضوع را مورد پرسش قرار دهید و معمولا این افراد بسیار کم هستند. قالب مقالات AHP گویای این نکته است که با کمتر از ۱۰ خبره کار را انجام داده اند. روی تعداد خبره نظر استاد را بگیرید و اقدام کنید

 2. سلام
  من سئوالی در خصوص امکان اثبات پایایی و روایی پرسشنامه های های AHP داشتم. آیا این کار ممکن و الزامی است؟ یا تنها محاسبه نرخ ناسازگاری کافی می باشد؟ چون استاد مشاور من تأکید دارند حتماً قبل از مقایسه زوجی و محاسبه نرخ ناسازگاری باید پایایی و روایی پرسشنامه AHP با آلفای کرونباخ اثبات شود. لطفاً راهنمایی فرمایید.
  باسپاس فراوان

  1. سلام. پرسشنامه های AHP چیزی به نام پایایی و روایی با آلفای کرونباخ ندارند و فقط لازم است نرخ ناسازگاری آن بررسی گردد. پرسشنامه ahp با پرسشنامه های رایج که بر اساس طیف لیکرت هستند تفاوت دارند.
   توضیحات صفحه “نرخ ناسازگاری در AHP” را از منو آموزش همین سایت بخوانید.

   1. با سپاس فراوان از پاسخ گویی شما، من هم طبق تحقیقاتم به همین نتیجه رسیده بودم وی استاد مشاور پایان نامه ام تأکید بر انجام این کار دارد که خواستم مطمئن بشم و اگه یک منبع قابل استناد معرفی نمایید ممنون می شم
    باز هم از پاسخ گویی شما کمال سپاس گذاری را دارم

    1. منبع قابل ذکری سراغ ندارم. دوستان دیگر اگر اطلاع دارند در پاسخ به همین دیدگاه درج نمایند.

  1. فقط فردی که صفر تا صد روش ahp را به صورت کاملا عمیق با فرمولهای آن یاد گرفته است و در اکسل نیز می تواند برنامه محاسبات را بنویسد، می تواند روش ahp را با اکسل انجام دهد. ضمنا این کار بسیار وقت گیر است و هیچ منبعی نمی تواند ثابت کند که ایا محاسبات درست انجام شده یا خیر مگر آنکه با خروجی نرم افزار اکسپرت چویس کنترل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
ورود به واتساپ
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
Scan the code
سلام. چنانچه قصد سوال یا سفارش تحلیل دارید، در هر ساعتی از شبانه روز براحتی می توانید از طریق پیام رسان واتساپ با ما ارتباط بگیرید.
بدین ترتیب که موبایل {09198180991} را در گوشی ذخیره کنید یا کد QR نمایش داده شده روی دکمه زیر را هنگام انتخاب مخاطب جدید در واتساپ اسکن نمایید.
اگر با موبایل سایت را باز کنید، کافیست روی آیکن زیر کلیک تا در موقعیت ارسال واتساپ به ما قرار بگیرید: