آنالیز حساسیت یا تحلیل حساسیت در ahp

آنالیز حساسیت یا تحلیل حساسیت در ahp

با استفاده از آنالیز حساسیت شما به سرعت می توانید تعیین کنید که چگونه تغییر در اهمیت یک معیار بر گزینه های انتخابی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین برنامه EXPERT CHOICE     می‌تواند قضاوت های افراد مختلف در یک مدل گروهی را نیز سنتر و تلفیق کرده و نتایج کلی را بیان نماید.

آماده انجام آنالیز حساسیت یا تحلیل حساسیت برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق شما هستیم.

نظر خودتان را بگویید