درباره نرم افزار Expert Choice

درباره نرم افزار Expert Choice

نرم افزار EXPERT CHOICE   یک ابزار قوی برای تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ANALYTICAL HIRARCHY PROCESS) می باشد که اولین بار توسط توماس ال ساعتی (SAATY) یک از پایه گذاران EXPERT CHOICE   در دانشگاه پنسیلوانیا مطرح شد.

نرم افزار EXPERT CHOICE   روشی منحصر به فرد برای استفاده از مقایسه های دو به دو و استخراج ارجحیت ها دارد که می تواند با دقت بسیار بالا نظرات شما را نسبت به روش های دیگر بازتاب و نتایج دقیق تری را حاصل کند.

این نرم افزار ارجحیت های به دست آمده در هر قسمت از فرآیند تصمیم گیری شما را با هم ترکیب و تلفیق کرده تا در نهایت ارجحیت کلی گزینه های شما را مشخص کند.

 

اصولی که شما قبل از شروع برای ساخت مدل باید آنها را مد نظر داشته باشید:

با به کاربردن این اصول شما قادر خواهید بود تا پیچیده ترین مسائل را با درستی و با دقت بالا به مدل مبدل سازید:

۱- سعی کنید تا در یک دسته و گروه بیشتر از ۹ عنصر نداشته باشید زیرا تجربه نشان داده است که بشر قدرت شناسایی و درک لازم برای بررسی و کار کردن با بیش از ۹ عامل در یک زمان را ندارد و این پارامتر باعث ورود خطا و عدم دقت در محاسبات می گردد.

۲- عناصر قابل مقایسه را در یک دسته قرار دهید و عناصر را به علت تفاوت در مقدارشان از هم منفک نسازید. به بیان دیگر عناصر کم اهمیت را در گروه عناصر پراهمیت قرار ندهید. هدف سلسله مراتب دسته بندی عناصر مهم و ارجح با هم و عناصر کم اهمیت با یکدیگر می باشد.

 

نظر خودتان را بگویید